Kam se ubírají datová centra

datová centra

Trendy v oblasti konektivity datových center se mohou rychle změnit podle toho, jak se objevují různé nové technologie, které vylepšují stávající infrastrukturu a postupy. Při vyhodnocování svých datových řešení by organizace měly pečlivě sledovat trendy v oblasti datových center, které mohou mít vliv na jejich dlouhodobou obchodní strategii. Pokud tyto budoucí trendy nebudou správně zohledněny, může se snadno stát, že síťová infrastruktura nebude připravená na budoucí výzvy.

Edge computing a IoT

Mnoho společností muselo díky rychlému zavádění zařízení IoT přehodnotit své síťové infrastruktury. Cloud computing se stal průkopnickou technologií, protože umožnil lidem připojit se k sítím různá zařízeními na velké vzdálenosti. Nicméně centralizovaná povaha těchto sítí není vhodná na nasazení zařízení IoT. Zařízení IoT musí odesílat data na velké servery v datových centrech, kde se provádí zpracování a analýza dat, než může být odeslána odpověď. Jelikož přenos dat do velkých datových center zpět nějakou dobu, výsledkem je latence (tj. čekací doba neboli zpoždění přenosem), která snižuje výkonnost systému.

Architektura edge computingu posouvá funkce pro zpracování dat co nejblíže ke koncových zařízením IoT, která shromažďují většinu dat. To umožňuje zkrátit dobu pro přenos dat a zařízením na základě získaných dat rychleji reagovat. Ať už používáte edge datová centra v blízkosti koncových zařízení pro zefektivnění analýzy nebo je zpracování dat realizováno pomocí vlastního interního hardwaru, zařízení IoT mohou výrazně zlepšit výkonnost pomocí sítí pro edge computing.

Pokles privátních datových center

V roce 2018 zveřejnila společnost Gartner článek, který předpovídal, že do konce roku 2025 80 % podniků uzavře svá tradiční datová centra a přejde na cloudové služby. I když tato předpověď vyvolala různé odezvy, je toto prohlášení ve skutečnosti dobře podložené. Většina faktorů ovlivňujících tento trend, jako jsou propojovací služby, cloud computing a platformy SaaS, stále závisí na infrastruktuře datových center, což vysvětluje pokračující trend rozvoje datových center.

Gartner ve skutečnosti poukázal rychlý posun od řešení privátních datových center. Když organizace implementují nové síťové služby, obvykle musí také modernizovat infrastrukturu datových center, aby vyhovovala novým požadavkům. Vzhledem k vysokým nákladům na výstavbu nového zařízení využívá většina společností jako alternativu služby kolokace. Poskytovatele kolokačních služeb mají navíc obvykle k dispozici dostatečnou přenosovou kapacitu pro propojení, aby bylo možné vyhovět požadavkům nejnovějších trendů.

Flexibilita sítě

Budoucí sítě budou muset poskytovat velkou flexibilitu, aby vyhověly potřebám zákazníků na připojení. Schopnost přístupu k datům a službám, kdykoli je to potřeba, je základní předpoklad pro úspěch jakékoli organizace. To platí zejména pro společnosti, které při poskytování služeb svým zákazníkům spoléhají na více poskytovatelů a platforem. Bez zajištění redundance, aby byla zajištěna maximální dostupnost sítě, se organizace vystavují možnosti výpadků a prostojů systémů.

Hybridní a multi-cloudová architektura společnostem také umožňuje konsolidovat své sítě pod jednotnou správou. Takže namísto nekoncepčního přehazování různých systémů mohou snadno přepínat mezi svými kritickými aplikacemi a rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Jakmile budou zařízení IoT zavedeny ve větším měřítku, budou muset být sítě dostatečně flexibilní, aby vyhovovaly strategiím edge computingu, aby se snížila latence a maximalizoval výkonnost.

Virtualizace síťových funkcí

Virtualizace serverů umožňuje výrazně zvýšit efektivitu a výkonnost výpočetní infrastrukturu a současně snížit provozní náklady. Stejné technologie a techniky, které využívají softwarově definovaná datová centra (SDDC) mohou být využita i pro síťovou infrastrukturu. Virtualizace síťových funkcí (NFV) využívá softwarově definované aplikace běžící na virtuálních strojích dovolující správu různých aspektů síťové infrastruktury, jako jsou firewally nebo přepínání.

Řešení NFV má několik výhod, ale největší výhody se týkají nákladů škálovatelnosti. Možnost zřetězit několik NFV poskytuje spolehlivější a flexibilnější řešení než v případě čistě fyzické infrastruktury. I když integrace této nové technologie přináší řadu výzev, do budoucna nabízí velký potenciál pro vylepšení infrastruktury IT.

Infrastruktura 5G

Technologie 5G představuje jeden z nejvýznamnějších trendů v oblasti konektivity datových center. Telekomunikační operátoři již začali investovat do infrastruktury a technologií, které budou moci využívat výhod 5G. To se samozřejmě týká rovněž datových center, pokud chtějí být i v budoucnu konkurence schopná. Jak se bude pokrytí sítí 5G rozšiřovat, budou zákazníci očekávat služby s velmi rychlou odezvou.

Technologie 5G bude mít klíčovou roli pro úspěch každé společnosti, která bude chtít poskytovat služby edge computingu nebo získat podíl na trhu IoT. Sítě 5G budou poskytovat stokrát vyšší přenosové rychlosti než stávající 4G sítě a budou podporovat miliony zařízení na čtvereční kilometr. Služby 5G budou také organizace stimulovat, aby vyvinuli aplikace schopné využít potenciál této technologie.

Porozumění trendům v oblasti konektivity, které by mohly mít dopad na trh kolokace v roce 2020 je pro mnoho zákazníků datových center důležité. Při výběru poskytovatele kolokace by organizace měly brát v úvahu aktuální i budoucí trendy v oblasti konektivity a provozní efektivity, aby jejich potřeby po migraci na kolokační služby byly naplněny.

Zdroj: VXCHNGE

Obrázek: fullvector / Freepik

Související články

Leave a Comment